နဖူးစည်းစာတမ်း ၄

လက်မှတ်

မူပိုင်ခွင့်

၁၆၃၄၅၃၉၉၂၅
၁၆၃၄၅၃၉၉၂၅၁
၁၆၃၄၅၃၉၉၂၄၁
၁၆၃၄၅၃၉၄၅၇၂
၁၆၃၄၅၃၉၄၅၇၁

လက်မှတ်

၁၆၃၄၃၆၆၀၃၄၁
၁၆၃၄၃၆၆၀၃၄၂
၁၆၃၄၃၆၇၄၃၃
၁၆၃၄၃၆၇၄၃၂
၁၆၃၄၃၆၇၄၃၃၁